Algemene Voorwaarden Tinnituscoach.nl

De heer O. Termijtelen handelend onder de naam Omni Heartlight waar tinnituscoach.nl onderdeel van is (hierna: Omni Heartlight) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34348049 en is gevestigd aan Zijlweg 142 (2015BH) te Haarlem.

 

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Omni Heartlight.
3. Diensten: De door Omni Heartlight aangeboden (kennis)trainingen die via de online omgeving door Opdrachtgever gevolgd kunnen worden.
4. Dienstverlener: De heer O. Termijtelen handelend onder de naam Omni Heartlight, opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Omni Heartlight.
5. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Omni Heartlight heeft aangesteld, projecten aan Omni Heartlight heeft verleend voor Diensten die door Omni Heartlight worden uitgevoerd, of waaraan Omni Heartlight een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.
6. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Omni Heartlight, alsmede voorstellen van Omni Heartlight voor Diensten die door Omni Heartlight aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Omni Heartlight waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.
7. Website: De website waarop de trainingen gevolgd kunnen worden is: training.tinnituscoach.nl

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Omni Heartlight, elke Overeenkomst tussen Omni Heartlight en Opdrachtgever en op elke dienst die door Omni Heartlight wordt aangeboden.
2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Omni Heartlight aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.
3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Omni Heartlight is overeengekomen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
10. In het geval Omni Heartlight niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

 

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door Omni Heartlight gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
2. Omni Heartlight is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Omni Heartlight het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Omni Heartlight gegronde reden te weigeren.
3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
5. Oplevertijden in het aanbod van Omni Heartlight zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever een Aanbod c.q. Overeenkomst van Omni Heartlight heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Omni Heartlight te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail.
2. Omni Heartlight heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
3. Omni Heartlight is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
5. Elke Overeenkomst die met Omni Heartlight wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Omni Heartlight wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Omni Heartlight is verbonden.
6. Opdrachtgever heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Omni Heartlight met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

 

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor 6 maanden.
2. Zowel Opdrachtgever als Omni Heartlight kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Omni Heartlight ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
4. Zowel Opdrachtgever als Omni Heartlight kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Omni Heartlight nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

1. Omni Heartlight zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Omni Heartlight staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
2. De Overeenkomst op basis waarvan Omni Heartlight de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Omni Heartlight aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Omni Heartlight heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
4. Bij de uitvoering van de Diensten is Omni Heartlight niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Omni Heartlight, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
5. Omni Heartlight is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Omni Heartlight Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Omni Heartlight aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Omni Heartlight of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Omni Heartlight recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Verplichtingen Opdrachtgever

1. Opdrachtgever is verplicht alle door Omni Heartlight verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Omni Heartlight niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
2. Omni Heartlight is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Omni Heartlight verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Omni Heartlight voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
3. Omni Heartlight kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Omni Heartlight gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Omni Heartlight.

 

Artikel 8 – Adviezen

1. Omni Heartlight kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Omni Heartlight de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
2. De door Omni Heartlight verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide medisch specialist te overleggen.
3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Omni Heartlight verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Omni Heartlight wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling op een door Omni Heartlight gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Omni Heartlight kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
5. Opdrachtgever zal Omni Heartlight schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

 

 

Artikel 9 – Coaching en/of Training

1. De training zal via de online leeromgeving van Omni Heartlight worden aangeboden. Omni Heartlight verleent aan Opdrachtgever een niet-exclusief en beperkt gebruiksrecht met betrekking tot de online trainingen.
2. Opdrachtgever mag de online leeromgeving slechts gebruiken voor zijn eigen activiteiten. Daarmee is het gebruiksrecht niet overdraagbaar en is het Opdrachtgever niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.
3. De inhoud van de door Omni Heartlight aangeboden training en de gedurende de training verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Omni Heartlight de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De training wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer(s).
4. Opdrachtgever zal Omni Heartlight schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de training alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.
5. De training is niet medisch onderbouwd, en biedt geen enkele vorm van medisch advies. Opdrachtgever wordt dringend geadviseerd om voor aanvang van de training een huisarts en/of KNO arts te bezoeken om eventuele medische oorzaken van de tinnitus, hyperacusis en/of (draai)duizeligheid uit te sluiten.
6. Indien Opdrachtgever bij aanvang van de training onder behandeling is van een arts of therapeut, wordt aangeraden met deze behandeling door te gaan.
7. De meditaties en oefeningen zijn met de grootste zorg samengesteld. Het beoefenen van de meditaties en oefeningen komt geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
8. Indien Opdrachtgever gediagnosticeerd is met, of er een vermoeden is van een psychische aandoening, dient het volgen van de training in overleg te gaan met de behandelend arts, therapeut of huisarts van Opdrachtgever of de desbetreffende Deelnemer. Wanneer Opdrachtgever suïcidale neigingen heeft, dan wel in het verleden heeft gehad, wordt het volgen van de training afgeraden, en wordt Opdrachtgever geadviseerd hiervoor professionele begeleiding te zoeken.
9. De inhoud van de aangeboden meditaties en oefeningen en de gedurende de Dienst verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Omni Heartlight de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De Dienst wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van Opdrachtgever alsmede de behoeften van de betreffende Deelnemer(s).

 

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Omni Heartlight is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Omni Heartlight, Omni Heartlight een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

 

Artikel 11 – Gebruik van de Website

1. Omni Heartlight spant zich in de om Website ter beschikking te stellen aan Opdrachtgever. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtgever heeft toegang tot de Website nadat Opdrachtgever een account heeft aangemaakt.
2. Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Opdrachtgever vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Opdrachtgever Omni Heartlight onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Opdrachtgever dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.
3. Omni Heartlight kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de Website zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

 

Artikel 12 – Verplichtingen Opdrachtgever bij het gebruik van de Website

1. Opdrachtgever heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Opdrachtgever is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Website. Opdrachtgever dient zich te onthouden van het gebruik van de Website:
1. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;
2. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;
3. het kopiëren van (onderdelen van) de Website van Omni Heartlight,
4. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Omni Heartlight.
2. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is Omni Heartlight gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Opdrachtgever verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Omni Heartlight komt het recht toe Opdrachtgever de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.
3. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.
5. Opdrachtgever en/of een Deelnemer dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de Website.
6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.
7. De Opdrachtgever is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.
8. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Opdrachtgever vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Opdrachtgever per direct contact op te nemen met Omni Heartlight. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Opdrachtgever kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest (het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens).

 

Artikel 13 – Toegang Website

1. Omni Heartlight biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan.
2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.
3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Omni Heartlight aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website tijdig worden verstrekt aan Omni Heartlight.
4. Omni Heartlight is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Omni Heartlight is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Omni Heartlight bekend was.

 

Artikel 14 – Beschikbaarheid Website

Omni Heartlight staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Omni Heartlight streeft ernaar om zich in te spannen om de Website en de toegang tot de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Opdrachtgever, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. Omni Heartlight is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website en het gebruik van de Website op te schorten. Omni Heartlight is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

 

Artikel 15 – Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Omni Heartlight of derden en/of onrechtmatig handelen door Opdrachtgever, is Omni Heartlight gerechtigd om dat deel van de Website per direct af te sluiten of Opdrachtgever uit te sluiten van het gebruik. Omni Heartlight zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Omni Heartlight aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

 

Artikel 16 – Prijzen en betaling online trainingen

1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
2. Omni Heartlight voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.
3. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Omni Heartlight haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
5. Omni Heartlight is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.
6. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Omni Heartlight.
7. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 17 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Omni Heartlight gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Omni Heartlight de betrokkene hierover informeren.
2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Omni Heartlight verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Omni Heartlight tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
3. Indien Omni Heartlight op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

Artikel 18 – Opschorting en ontbinding

1. Omni Heartlight heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Omni Heartlight gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
2. Omni Heartlight is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.
3. Omni Heartlight is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.
4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Omni Heartlight te vergoeden voor elk financieel verlies dat Omni Heartlight lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

 

Artikel 19 – Overmacht

1. Omni Heartlight is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
2. Onder overmacht aan de zijde van Omni Heartlight wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Omni Heartlight, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Omni Heartlight zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Omni Heartlight of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Omni Heartlight buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Omni Heartlight is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

 

Artikel 20 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Omni Heartlight alleen geacht te bestaan indien Omni Heartlight dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Omni Heartlight, is Omni Heartlight uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Omni Heartlight binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Omni Heartlight deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Omni Heartlight in staat is om adequaat te reageren.
3. Indien het verrichten van Diensten door Omni Heartlight leidt tot aansprakelijkheid van Omni Heartlight, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Omni Heartlight. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
4. Omni Heartlight sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Omni Heartlight is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
5. Opdrachtgever vrijwaart Omni Heartlight voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Omni Heartlight geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Omni Heartlight.
6. Enige door Omni Heartlight opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Omni Heartlight.
7. De inhoud van het opgeleverde advies van Omni Heartlight is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Omni Heartlight opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Omni Heartlight. Omni Heartlight is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.
8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Omni Heartlight nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Omni Heartlight haar eigen advies.
9. Omni Heartlight staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Omni Heartlight verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
10. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Omni Heartlight vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Omni Heartlight binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Omni Heartlight.
11. Omni Heartlight is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Website of die van gelinkte websites of Websites.
12. In geen geval is Omni Heartlight verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Opdrachtgever.
13. Omni Heartlight is niet aansprakelijk voor het feit dat Opdrachtgever de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Omni Heartlight aansprakelijk indien Opdrachtgever zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.
14. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Omni Heartlight vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Omni Heartlight binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Omni Heartlight.

 

Artikel 21 – Geheimhouding

1. Omni Heartlight en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Omni Heartlight bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Omni Heartlight is verkregen.
2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Omni Heartlight opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Omni Heartlight steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.
3. Indien Omni Heartlight op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Omni Heartlight zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Omni Heartlight niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.
4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Omni Heartlight aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Omni Heartlight vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Omni Heartlight vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Omni Heartlight is verspreid.
5. De geheimhoudingsverplichting leggen Omni Heartlight en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

 

Artikel 22 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Omni Heartlight waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Omni Heartlight en worden niet overgedragen aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Omni Heartlight worden overgedragen aan Opdrachtgever, is Omni Heartlight gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Opdrachtgever. Een dergelijke vergoeding dient door Opdrachtgever te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
3. Het is Opdrachtgever verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Omni Heartlight rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Omni Heartlight. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen in door Omni Heartlight opgeleverde zaken, dient Omni Heartlight expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
4. Het is Opdrachtgever verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Omni Heartlight rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.
5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

 

Artikel 23 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Omni Heartlight verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Omni Heartlight zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
2. Opdrachtgever vrijwaart Omni Heartlight van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
3. Opdrachtgever vrijwaart Omni Heartlight voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
4. Opdrachtgever vrijwaart Omni Heartlight voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Omni Heartlight verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 24 – Klachten

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Omni Heartlight of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@tinnituscoach.nl met als onderwerp “Klacht”.
2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Omni Heartlight de klacht in behandeling kunnen nemen.
3. Omni Heartlight zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

 

Artikel 25 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen Omni Heartlight en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
2. Omni Heartlight heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.
3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.
4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Omni Heartlight en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

Haarlem, 4 september 2020